Vào tháng 10 năm 2004, Apple đã giới thiệu đến thị trường iPod Socks